مونت خو

مونت خو

نقشه گوگل

 • سوئیس-آلمان-اتریش(12روزه)

  • مدت: 12 روزه
  • شهرهای مورد بازدید: ژنو, لوزان, مونت خو, زوریخ, مونیخ, سالزبورگ, وین
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس, آلمان, اتریش
 • سوئیس (9 روزه)

  • شهرهای مورد بازدید: ژنو, لوزان, مونت خو, برن, اینترلاکن, لوسرن, زوریخ
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس
 • سوئیس ( 9 روزه )

  • مدت: 9روز
  • شهرهای مورد بازدید: لوزان, مونت خو, برن, اینترلاکن, ژنو, لوسرن, زوریخ
  • کشورهای مورد بازدید: سوئیس